Bepalingen gedenkteken

PDF

De graven op Westerveld liggen midden in de natuur. Beschermd onder oude eiken, tussen monumenten en mausolea vormen zij samen onderdeel van de eeuwigheid. Tijdens een rondleiding over het park vertellen onze medewerkers graag over de uiteenlopende mogelijkheden rondom begraven. Heeft u een verzoek of een vraag? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers denken graag met u mee.

Voor het plaatsen of veranderen van een gedenkteken dient door middel van het bij deze bepalingen behorende aanvraagformulier plaatsing gedenkteken schriftelijk een vergunning te worden aangevraagd bij de directie van Begraafplaats & Crematorium Westerveld.

Bij deze aanvraag moet een tekening op schaal (bij voorkeur 1 : 10) worden gevoegd met de volgende gegevens:

  • boven-, voor- en zijaanzicht van het gedenkteken
  • het materiaal
  • de afmetingen
  • het aan te brengen opschrift (tekst en soort letters)

De aanvraag dient ondertekend te zijn door de rechthebbende van de grafruimte of diens gemachtigde. Onjuiste en/of onvolledige aanvragen zullen niet in behandeling worden genomen.

Het is van belang de vergunning vroegtijdig aan te vragen en met de uitvoering van de werkzaamheden te wachten tot de vergunning is ontvangen.

De kosten van een vergunning voor het plaatsen of veranderen van een gedenkteken op de begraafplaats (plaatsingsrechten) worden berekend aan de hand van een percentage van de aan de opdrachtgever in rekening te brengen prijs, exclusief de kosten van het aanbrengen van het opschrift, de levering van de fundatie en de verschuldigde BTW. Dit percentage wordt aangegeven in de koopakte of in de huurakte van het graf. Voor de urnentuinen gelden vaste bedragen.

De directie heeft te allen tijde het recht een aanvraag te weigeren.

Indien de aanvraag akkoord is wordt de vergunning samen met de factuur voor de plaatsingsrechten verzonden. Na betaling van de plaatsingsrechten kan – uitsluitend op afspraak – overgegaan worden tot plaatsing van het gedenkteken c.q. het afhalen en terugplaatsen van het bestaande gedenkteken ten behoeve van het aanbrengen van het aanvullend opschrift.

De vergunninghouder dient minimaal twee dagen van te voren telefonisch contact op te nemen met Begraafplaats & Crematorium Westerveld voor het maken van een afspraak voor het plaatsen van het gedenkteken of – in geval van het aanbrengen van een aanvullend opschrift – voor het afhalen en ook het terugplaatsen van het bestaande gedenkteken.

In verband met het afwerken van de graven is het plaatsen c.q. veranderen van een gedenkteken op vrijdagmiddag, zaterdag en zondag niet toegestaan.

Het vervoer van de benodigde materialen over en de opslag ervan in het gedenkpark, alsmede het plaatsen van het gedenkteken geschiedt volgens aanwijzing van de teamleider Groen of diens plaatsvervanger.

Alle schade, veroorzaakt door toedoen van (medewerkers van) de vergunninghouder of in diens opdracht handelende personen, komt ten laste van de vergunninghouder.

Gedurende een begrafenis- of crematieplechtigheid moeten de werkzaamheden zo nodig worden gestaakt. Een gedenkteken mag alleen in materialen worden uitgevoerd van deugdelijke kwaliteit en waarvan bekend is dat deze bestand zijn tegen weersinvloeden en de consequenties van het plaatsen in een natuurgebied. In bepaalde, met name de oudere, gedeelten van het park zal rekening gehouden moeten worden met de te gebruiken materialen. Tevens zal bekeken worden of het gedenkteken past in de omgeving.

Het gedenkteken moet voorzien zijn van een deugdelijke fundatie en mag, inclusief eventuele beplanting, niet meer plaats innemen dan de afmeting van de grafruimte. Zerken (ook op roef) en markeringen dienen te worden geplaatst op een gewapend betonnen fundering. Waar nodig dienen de onderdelen van het gedenkteken met daarvoor geschikte doken aan elkaar te worden bevestigd.

Grind (ook marmergrind) en vloeren mogen alleen worden toegepast tussen banden van natuursteen en op een ondergrond van beton(plaatjes).

Voor het aanbrengen van kwetsbare ornamenten, waaronder ook glas, zal slechts onder bepaalde voorwaarden toestemming worden verleend en dit geschiedt op eigen risico. De minimaal toegestane dikte van glas bedraagt 1,9 cm.

Ook voor het plaatsen van tijdelijke gedenktekens moet een vergunning worden aangevraagd. De vergunning zal voor bepaalde tijd worden afgegeven.

Zowel verheven als ingegraveerde letters mogen worden toegepast. Bronzen en aluminium letters moeten met stiften met een minimale lengte van 1 cm op de steen worden bevestigd. De vergunninghouder blijft verantwoordelijk voor het bevestigen van bronzen en aluminium letters en is bij ondeugdelijke bevestiging verplicht deze op eerste aanzegging weer aan te brengen.

Na plaatsing of uitbreiding van het gedenkteken en/of het aanbrengen van een (aanvullend) opschrift zullen aan de rechthebbende van de grafruimte (aanvullende) onderhoudskosten monument in rekening worden gebracht.

Het inrichten van grafkelders, in welke vorm ook, geschiedt uitsluitend in samenspraak met Begraafplaats & Crematorium Westerveld.

Begraafplaats & Crematorium Westerveld bevindt zich in heuvelachtig terrein. De bepaling van eventueel afschot is de verantwoordelijkheid van de steenhouwer.

Het is steenhouwers niet toegestaan zonder toestemming van Begraafplaats & Crematorium Westerveld werkzaamheden voor derden aan graven, urnengraven en gedenktekens te verrichten.

Het is de steenhouwers niet toegestaan hun naam, initialen of andere tekenen van herkomst op het gedenkteken aan te brengen. Ieder teken van herkomst zal worden verwijderd, voor rekening van de vergunninghouder.

Afmetingen gedenktekens graven en urnengraven:

Zerken:  
Kleiner dan2.00 x 1.00 mminimaal 8 cm dik
vanaf2.00 x 1.00 mminimaal 10 cm dik
vanaf2.60 x 1.30 mminimaal 12 cm dik
indien graniet is 10 cm toegestaan
Markeringen:  
Kleiner dan2.00 x 1.00 mminimaal 8 x 8 cm
vanaf2.00 x 1.00 mminimaal 10 x 8 cm
vanaf2.60 x 1.30 mminimaal 12 x 10 cm
Afsluitplaten: 
geplaatst tussen of op de markeerbandenminimaal 3 cm dik 

Gerekend vanaf het maaiveld is een maximale hoogte van 80 cm toegestaan. De minimale dikte van een staande steen bedraagt 8 cm, ook als deze is gevat in hoekblokken met sponning. 

Op een algemeen graf mag uitsluitend een hardstenen zerk worden geplaatst met de afmetingen 46 cm breed, 40 cm lang en 10 cm dik. Na het plaatsen van een zerk op een algemeen graf zullen aan de opdrachtgever jaarlijks kosten in rekening worden gebracht voor het onderhoud van de zerk en het algemeen onderhoud van de begraafplaats. De hoogte van deze onderhoudskosten is gelijk aan het geldende tarief voor het algemeen onderhoud.

Urnentuin in vak LL (begraafplaats): 
Zerken (ook voetstukken)50 x 50 x 10 cm
Monumenten (incl. zuiltjes)min. 25 cm breed
min. 50 cm – max. 65 cm hoog
Bosrand (UBR) 
Monumenten (incl. zuiltjes)min. 50 cm – max. 150 cm hoog
min. 25 cm – max. 50 cm breed

De Bosrand is bestemd voor artistieke gedenktekens, waarbij bovengenoemde afmetingen worden
aangehouden.

Beukenhof (BKH) 
Zerken50 x 50 x 10 cm
Monumenten (incl. zuiltjes)min. 50 cm – max. 150 hoog
min. 25 cm – max. 50 cm breed
Klaverblad (KLB) 
Zerken50 x 50 x 8 cm
Urnentuin (URR) 
Zerken50 x 50 x 10 cm
Monumenten (incl. zuiltjes)min. 50 cm – max. 65 cm hoog
min. 25 cm – 50 cm breed
Monumentale urnentuinDudok urn, eigendom van Westerveld

Voor de maatvoering van beplanting in de urnentuin verwijzen wij naar hetgeen daarover is bepaald
in het contract.

Augustus 2020